Chủ trương - Chính sách

Triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2020.(10/07/2020)

     Thực hiện Kế hoạch số 700/KH-BCĐ ngày 11/3/2020 Triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2020.

Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(15/07/2020)

     Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông báo danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(19/06/2020)

    Thực hiện Công văn số 4045/UBND-KGVX ngày 19/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.