Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (ngày 01/02/2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. 
08/07/2020 
 

*** Chi tiết:      BC.116_signed.PDF

Phòng Thanh tra