Tin trong ngành
Tin trong ngành
Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013- 2020 
07/08/2020 
 

 **** Nội dung chi tiết:      BCUB240_signed.pdf
Phòng Kế hoạch - Chính sách