Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực (Giai đoạn từ năm 2015 - 2019). 
18/08/2020 
 

   *** Chi tiết:        BC.142_signed.PDF


Phòng Thanh tra