Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 
27/10/2020 
 
 
    **** Chi tiết:      BC.170_signed.PDF


Phòng Thanh tra