Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc. 
02/11/2020 
 
     Ngày 02/11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 330/BC-UBND về rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc.

     * Kết quả rà soát tiêu chí thành lập Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện.

     1. Đối với Ban Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

     Căn cứ điểm a, b, c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, qua rà soát 03 tiêu chí, tỉnh Ninh Thuận đủ điều kiện để thành lập Ban Dân tộc tỉnh để tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Theo đó:

    - Tiêu chí 1: Có 163.208 người DTTS sống tập trung thành cộng đồng ( quy định là 20.000 người);

     - Tiêu chí 2: Có 33.206 người nghèo cần nhà nước tập trung giúp đở, hỗ trợ phát triển (quy định là 5.000 người);

     - Tiêu chí 3: Có 11 xã an toàn khu thuộc 05 huyện: Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Nam, là xã khu vực trong 02 thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; là vùng đồng bào DTTS sống nơi xung yếu về an ninh, quốc phòng; riêng huyện Ninh Phước có trên 52.700 người đồng bào Chăm sinh sống xen kẻ dân tộc Kinh, Raglai, có 02 tôn giáo chính Bà Ni, Hồi giáo mới và Bà La Môn, có nguy cơ xảy ra xung đột, dân tộc, tôn giáo ảnh hưởng đến an ninh nông thôn.

     2. Đối với Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện, thành phố: Toàn tỉnh có 06 huyện, 01 thành phố thuộc tỉnh, trong đó có 03/07 huyện, thành phố đủ điều kiện để thanh lập Phòng Dân tộc theo quy định, cụ thể:

     + Huyện Bác Ái (huyện nghèo theo Nghị quyết 30a): Có 11.994 người DTTS nghèo đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ (quy định là 5.000 người), hỗ trợ phát triển; có 05 xã an toàn khu, là khu vực kháng chiến trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ (Phước Bình, Phước Thành, Phước Trung, Phước Chính, Phước Đại);

     + Huyện Ninh Sơn: Có 9.630 người DTTS nghèo cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển (quy định là 5.000 người); có 01 xã an toàn khu, là khu vực kháng chiến trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ (Ma Nới);

     + Huyện Thuận Bắc: Có 11.192 630 người DTTS nghèo cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển (quy định là 5.000 người); có 03 xã an toàn khu, là khu vực kháng chiến trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ (Phước Kháng, Phước Chiến, Bắc Sơn);**** Chi tiết:       BANG TONG HOP.pdf           Báo cáo rà soát cơ quan CTDT.pdf


Phòng Thanh tra