Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020. 
28/10/2020 
 
 
   *** Nội dung chi tiết:     BC.174_signed.PDF
Phòng Thanh tra