Tin trong ngành
Tin trong ngành
Hội nghị đánh giá kết quả triển khai, thực hiện xây dựng thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ, xã Phước Chính, giai đoạn 2017-2020. 
29/04/2021 
 

     Thực hiện Kế hoạch số 3307/KH-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về sơ kết việc triển khai thực hiện xây dựng thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ, xã Phước Chính, huyện Bác Ái, giai đoạn 2017- 2020.

     Ngày 23/4/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phước Chính, huyện Bác Ái; thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì Hội Sơ kết đánh giá kết quả triển khai, thực hiện xây dựng thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ, xã Phước Chính, giai đoạn 2017-2020.

     Tham dự Hội nghị gồm có: Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Giao thông vận tải và Công an tỉnh. Về cấp huyện có : Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Bác Ái, các phòng, ban chuyên môn liên quan. Cấp xã có: Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận TQVN xã Phước Chính; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận và Người có uy tín Thôn Suối Rớ (Vắng mặt có lý do gồm: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và Sở Công thương).

    


      Sau khi nghe đại diện lãnh Ban Dân tộc tỉnh thông qua dự thảo báo cáo Sơ kết đánh giá kết quả triển khai, thực hiện xây dựng thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ, xã Phước Chính, giai đoạn 2017-2020. Báo cáo tham luận của các Sở, ngành và địa phương: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lãnh đạo UBND xã Phước Chính và Lãnh Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. Trên cơ sở các báo cáo tham luận và góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị; Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh nội dung Báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành (Báo cáo 156 của UBND tỉnh).Dương Văn Cơ - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn