Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. 
07/07/2020 
 

*** Nội dung chi tiết: Kèm theo Báo cáo, Kế hoạch công tác PCTN năm 2019.PDF                 BC.117_signed.PDFPhòng Thanh tra