Tin trong ngành
Tin trong ngành
Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 
08/06/2020 
 
      Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc trong 06 tháng đầu năm 2020 cơ bản ổn định, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số; công tác dân tộc tiếp tục nhận được sự lãnh đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án được đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát đã được thực hiện thường xuyên, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc.
     Tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển ổn định, chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đồng bào DTTS ổn định cuộc sống. Công tác giảm nghèo được quan tâm đầu tư có hiệu quả; các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất trong những năm qua, đến nay đã phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong vùng ngày càng tốt hơn, hệ thống tưới tiêu phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi ngày càng hoàn chỉnh; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.


**** Nội dung chi tiết:  BC.106_signed.PDFPhòng Kế hoạch - Chính sách 
Tin đã đưa
(23/09)
(21/09)
(08/09)
(17/08)
(07/08)
(02/07)
(16/06)
(04/06)
(09/04)
(09/03)