Tin trong ngành
Tin trong ngành
Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng còn lại năm 2021. 
13/09/2021 
 

      Xem chi tiết:        Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 09 tháng đầu năm 2021.pdf     
                          Kèm phụ lục thực hiện các nhiệm vụ.PDF






Phòng Kế hoạch-Chính sách