Tin trong ngành
Tin trong ngành
Đề cương Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016 - 2020. 
30/12/2019 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5063/UBND-KTTH ngày 16/12/2019 về việc chuẩn bị nội dung Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy năm 2020, trong đó giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên tham mưu xây dựng báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016-2020.

Nhằm đảm bảo cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nội dung nêu trên, Ban Dân tộc đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016-2020, báo cáo gửi về Ban Dân tộc trước ngày 04/02/2020 (đồng thời gửi kèm file mềm qua địa chỉ email: thapvantruong@ninhthuan.gov.vn) để tổng hợp.

      Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phối hợp thực hiện.

*** Chi tiết:          Đề cương báo cáo KT-XH miền núi.rar         CV.550_signed.PDFPhòng Kế hoạch - Chính sách