Ban Lãnh đạo 
Ban Lãnh đạo 


  Trưởng Ban

Đồng chí Pi Năng Thị Thuỷ
SĐT: 0919630489

Phó Trưởng Ban
Đồng chí Lê Thanh Hùng
SĐT: 0918890393

 

Phó Trưởng Ban
Đồng chí Bá Bình Yên 
SĐT: 0917717336


Phân công nhiệm vụ : (Đính kèm Quyết định số 27/QĐ-BDT ngày 06/9/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận)