Tình hình kinh tế xã hội


 Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2016
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và chương trình công tác tháng 03 năm 2016
 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2016
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2016
 Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2016 
 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2016
 Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016
 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2017
 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2017
 Tình hình kinh tê - xã hội tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2017
 Tình hình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2017
Tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2017
 Tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2017
 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và chương trình công tác tháng 3 năm 2018
 Tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2018
 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và môt số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2018
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2018
 Tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm  và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2018
 Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Tình hình KTXH năm 2012 
Tình hình KTXH tháng 01 năm 2013
Tình hình KTXH tháng 02 năm 2013
Tình hình KTXH quý I năm 2013
Tình hình KTXH tháng 04 năm 2013
Tình hình KTXH tháng 05 năm 2013
Tình hình KTXH 6 tháng đầu năm
Tình hình KTXH tháng 07 năm 2013
Tình hình KTXH tháng 08 năm 2013
Tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2013
Tình hình KTXH tháng 10 năm 2013
-----------------------------------------------------------
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014-2015 và năm 2014
Tình hình KTXH tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2014
Tình hình KTXH tháng 02 và chương trình công tác tháng 3 năm 2014
Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2014
Tình hình KTXH tháng 05 và chương trình công tác tháng 6 năm 2014
 Tình hình KTXH 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014
 Tình hình KTXH tháng 07 và chương trình công tác tháng 08 năm 2014
 Tình hình KTXH 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm Quí IV năm 2014
 Tình hình KTXH tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2014
 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
-------------------------------------------------------
 Tình hình KTXH tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2015
 Tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị trong tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2015
 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2015
 Tình hình KTXH tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2015
 Tình hình KTXH tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2015
 Tình hình KTXH 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
 Tình hình KTXH tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2015
 Tình hình KTXH tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2015
 Tình hình KTXH 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2015
 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016