Tin từ Sở ngành, địa phương

Tổ chức lớp bồi dưỡng dưỡng “Nâng cao kiến thức, năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020”(22/10/2020)

Ngày 21/10/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương (Bộ Công thương) tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao kiến thức, năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020” cho gần 40 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, đối ngoại thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh