Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017(07/03/2017)

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015(27/02/2017)

Ngày 24/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020(09/06/2016)

Ngày 09/6/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2189/KH-UBND về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

Triển khai thực hiện ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm(21/04/2016)

Ngày 21/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 1468/UBND-KTN giao cho Các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016(31/03/2016)

Ngày 31/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016.

Khen thưởng thành tích thực hiện dự án “Mô hình tưới nước tiết kiệm cho hộ nông dân nghèo Nam Trung bộ tại Ninh Thuận”(25/01/2014)

Ngày 25/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích thực hiện dự án “Mô hình tưới nước tiết kiệm cho hộ nông dân nghèo Nam Trung bộ tại Ninh Thuận”.

Chỉ thị về việc sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất trên địa bàn tỉnh năm 2014(21/05/2014)

Ngày 21/5/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Phê duyệt dự án Mô hình công nghệ tưới nước tiết kiệm cho hộ nông dân nghèo(26/11/2014)

Ngày 26/11/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND phê duyệt dự án "Mô hình công nghệ tưới nước tiết kiệm cho hộ nông dân nghèo Nam Trung Bộ tại Ninh Thuận" giai đoạn 2014-2015 do Tổ chức iDE Việt Nam tài trợ.

Kế hoạch Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011 – 2015(09/03/2011)

Ngày 09/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 850/KH-UBND thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2015(07/05/2015)

Ngày 07/5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2015.