Thông tin lĩnh vực Tài chính

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận(31/12/2019)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương gày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phảm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận(05/10/2018)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2468/TTr-STC ngày 18/9/2018 và ý kiến của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 160/BC-VPUB ngày 28/9/2018,

Về việc cung cấp số liệu phụ vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sư dụng tài sản công là nhà, đất(15/10/2019)

Thực hiện công văn số 4035/VPUB-KTTH ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh;
Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp số liệu phụ vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sư dụng tài sản công là nhà, đất

Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước(06/08/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3017/VPUB-KTTH ngày 31/7/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước,

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tài chính thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.(03/07/2019)

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tài chính thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025(11/07/2019)

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025

Triển khai các hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ(15/05/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1802/VPUB-KTTH về việc triển khai ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4802/BTC-HCSN ngày 23/4/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ;

Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019(27/03/2019)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tài chính(26/02/2019)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tài chính

Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.(26/02/2019)

Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Báo cáo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2018.(11/01/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 114/VPUB-KTTH ngày 09/01/2019 về việc tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong 2018 gửi Bộ Tài chính;

Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NS cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau(21/12/2018)

Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NS cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau

Thông tư bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giia đoạn 2016-2020(03/12/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số triển khai Thông tư số 100/2018/TT-BTC ngày 1/11/2018 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Báo cáo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018(22/10/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 4233/UBND-NC ngày 02/10/2018 về việc tham mưu ch UBND tỉnh Báo cáo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 phục vụ họp cuối năm 2018 tại HĐND tỉnh;

Về việc góp ý văn bản của Bộ Tài chính(12/10/2018)

Tiếp nhận Công văn số 3789/VPUB-KTTH ngày 09/10/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý văn bản của Bộ Tài chính (theo Công văn só 11886/BTC-CST ngày 01/10/2018 của Bộ Tài chính).

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận(18/07/2018)

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ NỘI VỤ(22/06/2018)

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CPcủa Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 -2017, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Thông

"Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính trong thực thi công vụ"(11/04/2018)

Đó là khẳng định của ông Phạm Đức Thắng- Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Tài chính khi trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Bộ Tài chính về những giải pháp căn cơ ngành sẽ thực hiện trong công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động nhằm giảm thiểu những tiêu cực phát sinh trong quá trình thực thi công vụ.