Thông tin lĩnh vực Tài chính

Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(20/07/2020)

Ngày 15/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2019.

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI năm 2020 (Chỉ số DDCI 2020)(15/07/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Thông báo số 162/TB-VPUB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương và doanh nghiệp về công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh năm 2019 (PCI) và Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở ban ngành và địa phương năm 2019 (DDCI);

Triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ.(25/02/2020)

Thực hiện Công văn số 457/PVUB-TTPVHCC ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

Phân công nhiệm vụ cho phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính Đầu tư, Văn phòng Sở và phòng Quản lý Ngân sách giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính(22/05/2020)

Căn cứ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận);
Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận(11/02/2020)

Căn cứ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;

Về việc thành lập Bộ phận ra đề thi, Bộ phận coi thi, Bộ phận phách thi và Bộ phận chấm thi trong thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng QLNS thuộc STC(11/02/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 2991/KH-STC ngày 01/11/2019 của Sở Tài chính về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.

Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng QLNS thuộc STC(11/02/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, cấp sở, cấp phòng;

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận(31/12/2019)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương gày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phảm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận(05/10/2018)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2468/TTr-STC ngày 18/9/2018 và ý kiến của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 160/BC-VPUB ngày 28/9/2018,

Về việc cung cấp số liệu phụ vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sư dụng tài sản công là nhà, đất(15/10/2019)

Thực hiện công văn số 4035/VPUB-KTTH ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh;
Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp số liệu phụ vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sư dụng tài sản công là nhà, đất

Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước(06/08/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3017/VPUB-KTTH ngày 31/7/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước,

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tài chính thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.(03/07/2019)

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tài chính thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025(11/07/2019)

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025

Triển khai các hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ(15/05/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1802/VPUB-KTTH về việc triển khai ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4802/BTC-HCSN ngày 23/4/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ;

Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019(27/03/2019)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tài chính(26/02/2019)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tài chính