Thông tin đất đai

Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Khánh Hải, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.(06/02/2018)

Ngày 02/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Khánh Hải, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(05/01/2018)

Ngày 11/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 69/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.(20/12/2017)

Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.(20/12/2017)

Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.(20/12/2017)

Ngày 17/10/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.(17/10/2017)

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận(01/09/2017)

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Đề án về việc thu lệ phí cấp GCN QSDĐ, QSH nhà , tài sản gắn liền với đất(19/06/2017)

Ngày 08/6/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Đề án số 2181/ĐA-UBND về việc thu lệ phí cấp GCN QSDĐ, QSH nhà , tài sản gắn liền với đất.

Đề án về việc thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất(19/06/2017)

Ngày 08/6/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Đề án số 2180/ĐA-UBND về việc thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất.

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu khu dân cư Bắc Trần Phú, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận(10/05/2017)

Ngày 05/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu khu dân cư Bắc Trần Phú, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Bảng giá các loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(09/01/2015)

Xem chi tiết : Bang gia dat 2015.doc
                     
                     Quyet dinh 106.doc