Thông tin đất đai

Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Khánh Hải, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.(06/02/2018)

Ngày 02/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Khánh Hải, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(05/01/2018)

Ngày 11/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 69/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.(20/12/2017)

Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.(20/12/2017)

Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.