Tin Hội đồng PBGDPL

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2020(04/05/2020)

Nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng về các quyền dân sự, chính trị; các hoạt động triển khai thực hiện phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án khác đang được thực hiện để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Đề án; đồng thời, tổng kết việc thực hiện Đề án, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TỈNH hướng dẫn tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19(27/04/2020)

Thực hiện Công văn số 1456/BTP-PBGDPL ngày 22/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống dịch COVID-19; Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Ninh Thuận ban hành chính sách thực hiện thí điểm Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 - 2020(27/05/2019)

    Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quy định chế độ hỗ trợ cho trẻ cấp học mầm non, nhất là trẻ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như là: chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 3 - 5 tuổi, chế độ miễn giảm học phí và chi phí học tập. Những chính sách hỗ trợ này đã có tác động tích cực và quan trọng đối với việc phát triển giáo dục và đào tạo ở các vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ việc trẻ được hỗ trợ về vật chất đã góp phần quan trọng trong việc thu hút tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì sỹ số, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học ở các cấp học trên, nâng dần chất lượng đào tạo ở các vùng, miền trong cả nước nói chung và tại tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận ban hành chính sách thực hiện thí điểm Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn Huyện Bác Ái giai đoạn 2019 - 2020(20/05/2019)

    Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quy định chế độ hỗ trợ cho trẻ cấp học mầm non, nhất là trẻ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như là: chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 3 - 5 tuổi, chế độ miễn giảm học phí và chi phí học tập. Những chính sách hỗ trợ này đã có tác động tích cực và quan trọng đối với việc phát triển giáo dục và đào tạo ở các vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ việc trẻ được hỗ trợ về vật chất đã góp phần quan trọng trong việc thu hút tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì sỹ số, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học ở các cấp học trên, nâng dần chất lượng đào tạo ở các vùng, miền trong cả nước nói chung và tại tỉnh Ninh Thuận.

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019(25/03/2019)

    Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng tỉnh trong tham mưu, tư vấn Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo Khoản 2 Điều 2, các Điều 3, 4, 5 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Khoản 3, 4 Điều 1 Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai thực hiện công tác PBGDPL; từ đó, góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh;

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV(07/03/2019)

    Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa IV, Quốc hội đã thông qua 09 luật gồm: Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Các Luật, Nghị quyết đã được thống qua nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, quyền con người, quyền công dân, chính sách giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ¬- xã hội và hội nhập quốc tế. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; việc phê chuẩn CPTPP có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm hoàn tất quy trình pháp lý để bảo đảm Hiệp định sớm có hiệu lực, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

TỈNH NINH THUẬN RÀ SOÁT, KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NĂM 2019(01/03/2019)

    Thực hiện Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013, quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VỀ CÔNG TÁC PBGDPL; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019(01/03/2019)

    Với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019(19/12/2018)

    Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018 theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh và triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp) đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018, đồng thời xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 để lấy ý kiến góp ý thống nhất của các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và UBND các huyện, thành phố trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

HUYỆN NINH PHƯỚC: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018(22/11/2018)

    Thực hiện hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại công văn số 4549/UBND-TCDNC ngày 22/10/2018 về việc tổ chức triển khai, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước đã xây dựng kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 26/10/2018 đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai.

Hội thi tuổi trẻ học đường và pháp luật tỉnh Ninh Thuận năm 2018 Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG…(17/10/2018)

    Ngày 30/8/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đã ban hành kế hoạch số 3714/KH về việc tổ chức hội thi tuổi trẻ học đường và pháp luật năm 2018. Việc tổ chức hội thi nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đời sống kinh tế- xã hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại địa phương.

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018(25/07/2018)

    Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; trên cơ sở Kế hoạch số 2546/KH-UBND của UBND tỉnh;

Mời tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh(12/07/2018)

    Thực hiện Kế hoạch số 2546/KH-UBND ngày 21/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

CUỘC THI “TÌM HIÊU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN” NĂM 2018.(27/06/2018)

    Thực hiện Công văn số 2132/BTP-PBGDPL ngày 13/6/2018 của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (Cuộc thi). 
    Với mục tiêu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thông qua Cuộc thi, cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, thông qua đó, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong Nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đồng thời, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay; Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018.

HUYỆN NINH PHƯỚC: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015(30/01/2018)

    Thực hiện tinh thần Công văn số 5298/UBND-NC ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13.

Sở Tư pháp: Triển khai, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho các Trường Tiểu học Đô Vinh 1, Đô Vinh 2, Đô Vinh 3 và Mầm Non Đô Vinh(30/01/2018)

    Thực hiện Văn bản số 5298/UBND-NC ngày 18/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14. Trường Tiểu học Đô Vinh 3 đã xây dựng Kế hoạch và mở lớp tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 (viết tắt là BLHS năm 2015) và mời Sở Tư pháp hỗ trợ báo cáo viên triển khai, tuyên truyền, phổ biến BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho hơn 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên các Trường Tiểu học Đô Vinh 1, Đô Vinh 2, Đô Vinh 3 và Mầm Non Đô Vinh (vào thứ Bảy, ngày 20/01/2018).