Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2017)

gắn với kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận(16/4/1992-16/4/2017),

giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017)

- Là sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành trong năm 2017, nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng, đánh giá tổng kết những thành tựu kinh tế- xã hội của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận qua 25 năm xây dựng và phát triển; đồng thời biểu dương những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế

- Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Các văn bản liên quan đến hoạt động kỷ niệm