Quy hoạch sử dụng đất đai
 
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận 
26/06/2019 0:00 
 

I. Cấp tỉnh :

1. Nghị quyết Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận ( Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016)

2. Nghị quyết Điều chỉnh diện tích một số chỉ tiêu sử dụng đất tại Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận ( Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 )

II. Cấp huyện, thành phố :

1. Quyết định v/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm ( Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 )

2. Quyết định v/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Phước ( Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 )

3. Quyết định v/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Nam ( Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 )

4. Quyết định v/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bác Ái ( Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 )

5. Quyết định v/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Bắc ( Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 )

6. Quyết định v/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Hải ( Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 )

7. Quyết định v/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Sơn ( Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 )

 
Tin đã đưa
(08/02)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)
(15/08)