Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận

          Thực hiện Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND  ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Sở Thông tin và Truyền thông công bố danh sách Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:

          1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Lê Kim Hùng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

0259. 3501.579

0913.930.362

kimhung@ninhthuan.gov.vn

2

Phạm Đồng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

02593.836.999

0908. 050.929

Phamdong@ninhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Văn Trường

Giám đốc Sở Tài chính

02593.822.698

0981.423.279

truongnv@ninhthuan.gov.vn

 

4

Đào Trọng Định

Giám đốc Sở Tư pháp

0259.3833.599

0913.785.614

trongdinh@ninhthuan.gov.vn

5

Hồ Sĩ Sơn

Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02593. 520.000

0907.997.468

syson@ninhthuan.gov.vn

6

Phan Tấn Cảnh

Giám đốc Sở Xây dựng

02593. 822.504

0913. 709.897

tancanh@ninhthuan.gov.vn

7

Lê Minh Định

Giám đốc Sở Y tế

0913. 930.006

minhdinh@ninhthuan.gov.vn

8

Đào Xuân Kỳ

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0683. 922.752

0913. 709.908

xuanky@ninhthuan.gov.vn

9

Võ Đức Triều

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

0259.3823.302

0913.764.802

ductrieu@ninhthuan.gov.vn

10

Lê Quang Cảnh

Chánh Thanh tra tỉnh

0259.920357

0913.198.005

quangcanh@ninhthuan.gov.vn

11

Nguyễn Huệ Khải

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

02593. 822.217

0989.020.003

huekhai@ninhthuan.edu.vn

12

Nguyễn Long Biên

Giám đốc Sở Nội vụ

02593.822.876

0913.944.991

longbien@ninhthuan.gov.vn

13

Hà Anh Quang

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh &Xã hội

02593.500.699

0918.381.680

haanhquang@ninhthuan.gov.vn

14

Đặng Kim Cương

Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiêp & Phát triển nông thôn

0913.198.048

Kimcuong171@gmail.com

15

Bùi Anh Tuấn

Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường

0913.709.867

batuan1960@yahoo.com

16

Pi Năng Thị Thủy

Trưởng Ban Dân tộc

0919.630.489

thithuy@ninhthuan.gov.vn

17

Phạm Đăng Thành

Giám đôc Sở Công Thương

0918.043.419

Dangthanh63@ninhthuan.gov.vn

18

Sử Đình Vinh

Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp

0913.882299

Dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

19

Nguyễn Minh Hà

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

0909.209.688

minhhantv@ninhthuan.gov.vn

 

2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Bùi Văn Phú

Chủ tịch UBND thành phố

0919.037.349

bvanphu@ninhthuan.gov.vn

2

Hà Nam Hồng

Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình

0913.686.874

ubndmb@ninhthuang.gov.vn

3

Lê Đức Hùng

Chủ tịch UBND phường Bảo An

0961.622.627

duchung.baoan@ninhthuan.gov.vn

4

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch UBND xã Thành Hải

0259.222.22229

0908.628.286

ubnd_th@ninhthuan.gov.vn

5

Nguyễn Hữu Danh

Chủ tịch UBND phường Mỹ Hải

0918431533

 

6

Phan Hoàng Việt

Chủ tịch UBND phường Tấn Tài

0937.470.687

Hoangviet.tantai@ninhthuan.gov.vn

Huyện Ninh Hải

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Nguyễn Thành Phú

Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải

0919.061.064

ubnd_nh@ninhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Minh Hoan

Chủ tịch UBND xã Tân Hải

01235.435.667

ubnd_tanhai@ninhthuan.gov.vn

3

Phạm Xuân Thành

Chủ tịch UNBD xã Thanh Hải

0945139233

 

4

Trần Phi Mang

Chủ tịch UBND xã Phương Hải

0909955641

 

5

Trần Văn Nam

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải

0944363376

 

6

Lê Hải Quân

Chủ tịch UBND xã Hộ Hải

0904.404.064

Haiquan064@gmail.com

Huyện Thuận Bắc

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Lê Kim Hoàng

Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc

0913.930.268

 

2

Trần Minh Hùng

Chủ tịch UBND xã Lợi Hải

037.343.9131

 

3

Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch UBND xã Bắc Phong

0984.115.810

 

Huyện Ninh Sơn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Võ Đình Vinh

Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn

0909.541.025

dinhvinh@ninhthuan.gov.vn

2

Đặng Hoàng Anh

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Sơn

02593.515179

 

3

Lê Đăng Anh Nhân

Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn

0976.348.141

 

Huyện Bác Ái

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Hồ Xuân Ninh

Chủ tịch UBND huyện Bác Ái

0913.191.001

xuanninh@ninhthuan.gov.vn

2

Trần Quý Dương

Chủ tịch UBND xã Phước Trung

02593.504.598

quyduongmt@yahoo.com.vn

Huyện Ninh Phước

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Nguyễn Đô

Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước

02593.865.999

0913.184.081

nguyendo@ninhthuan.gov.vn

2

Võ Đức Khang

Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân

02593.763.432

0989.247.954

ubnd_ttpd@ninhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Đức Thuận

Chủ tịch UBND xã Phước Thuận

02593.968.801

0945.934.848

ubnd_phuocthuan@ninhthuan.gov.vn

4

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch UBND xã An Hải

02593.506.000

01684.102.901

ubnd_anhai@ninhthuan.gov.vn

5

Lê Thị Nguyệt Linh

Chủ tịch UBND xã Phước Hải

02593.868.099

01682.999.748

ubnd_phuochai@ninhthuan.gov.vn

6

Lưu Văn Thủy

Chủ tịch UBND xã Phước Thái

02593.965.015

0919.037.318

ubnd_phuocthai@ninhthuan.gov.vn

7

Huỳnh Kiều Minh

Chủ tịch UBND xã Phước Hữu

02593.863.748

0946.575.421

ubnd_phuochuu@ninhthuan.gov.vn

8

Nguyễn Thanh Sang

Chủ tịch UBND xã Phước Sơn

02593.862.104

0982.783.038

ubnd_phuocson@ninhthuan.gov.vn

9

Võ Thành Đảo

Chủ tịch UBND xã Phước Hậu

02593.962.068

0196.368.327

ubnd_phuochau@ninhthuan.gov.vn

10

Trần Văn Hùng

Chủ tịch UBND xã Phước Vinh

02593.862.521

0985.588.577

ubnd_phuocvinh@ninhthuan.gov.vn

Huyện Thuận Nam

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Lê Huyền

Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam

0913.646.084

Lehuyen72@gmail.com

2

Trần Mạnh Cương

Chủ tịch UBND xã Phước Minh

0984.584.564