Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

 Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Lê Kim Hùng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

0259. 3501.579

0913.930.362

kimhung@ninhthuan.gov.vn

2

Phạm Đồng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

02593.836.999

0908. 050.929

Phamdong@ninhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Văn Trường

Giám đốc Sở Tài chính

02593.822.698

0981.423.279

truongnv@ninhthuan.gov.vn

4

Đào Trọng Đinh

Giám đốc Sở Tư pháp

0259.3833.599

0913.785.614

trongdinh@ninhthuan.gov.vn

5

Châu Thanh Hải

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02593. 503.068

0913. 930.068

thanhhai@ninhthuan.gov.vn

6

Phan Tấn Cảnh

Giám đốc Sở Xây dựng

02593. 822.504

0913. 709.897

tancanh@ninhthuan.gov.vn

7

Lê Minh Định

Giám đốc Sở Y tế

0913. 930.006

minhdinh@ninhthuan.gov.vn

8

Đào Xuân Kỳ

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0683. 922.752

0913. 709.908

xuanky@ninhthuan.gov.vn

9

Võ Đức Triều

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

0259.3823.302

0913.764.802

ductrieu@ninhthuan.gov.vn

10

Lê Quang Cảnh

Chánh Thanh tra tỉnh

0259.920357

0913.198.005

quangcanh@ninhthuan.gov.vn

11

Nguyễn Bá Ninh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

02593. 822.217

0913.128.716

baninh@ninhthuan.gov.vn

12

Châu Thị Thanh Hà

Giám đốc Sở Nội vụ

02593.822.876

0949.973.199

thanhha@ninhthuan.gov.vn

13

Hà Anh Quang

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh &Xã hội

02593.500.699

haanhquang@ninhthuan.gov.vn

14

Trịnh Minh Hoàng

Giám đốc Sở NN&Phát triển nông thôn

0933.559.568

minhhoangkbt@yahoo.com

15

Bùi Anh Tuấn

Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường

0913.709.867

batuan1960@yahoo.com

16

Pi Năng Thị Thủy

Trưởng Ban Dân tộc

0919.630.489

thithuy@ninhthuan.gov.vn

17

Phạm Đăng Thành

Giám đôc Sở Công Thương

0918.043.419

Dangthanh63@ninhthuan.gov.vn

 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã:

 Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Nguyễn Thị Diệu Tuyết

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

0125.504.038

ubnd_nh@ninhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Minh Hoan

Chủ tịch UBND xã Tân Hải

01235.435.667

ubnd_tanhai@ninhthuan.gov.vn

3

Võ Đình Vinh

Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn

0909.541.025

dinhvinh@ninhthuan.gov.vn

4

Đặng Hoàng Anh

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Sơn

02593.515.179

ubnd_tanson@ninhthuan.gov.vn

5

Nguyễn Đô

Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước

02593.865.999

0913.184.081

nguyendo@ninhthuan.gov.vn

6

Võ Đức Khang

Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân

02593.763.432

0989.247.954

ubnd_ttpd@ninhthuan.gov.vn

7

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch UBND xã An Hải

02593.506.000

01684.102.901

ubnd_anhai@ninhthuan.gov.vn

8

Lê Thị Nguyệt Linh

Chủ tịch UBND xã Phước Hải

02593.868.099

01682.999.748

ubnd_phuochai@ninhthuan.gov.vn

9

Lưu Văn Thủy

Chủ tịch UBND xã Phước Thái

02593.965.015

0919.037.318

ubnd_phuocthai@ninhthuan.gov.vn

10

Huỳnh Kiều Minh

Chủ tịch UBND xã Phước Hữu

02593.863.748

0946.575.421

ubnd_phuochuu@ninhthuan.gov.vn

11

Võ Thành Đảo

Chủ tịch UBND xã Phước Hậu

02593.962.068

0196.368.327

ubnd_phuochau@ninhthuan.gov.vn

12

Nguyễn Đức Thuận

Chủ tịch UBND xã Phước Thuận

02593.968.801

0945.934.848

ubnd_phuocthuan@ninhthuan.gov.vn

13

Nguyễn Thanh Sang

Chủ tịch UBND xã Phước Sơn

02593.862.104

0982.783.038

ubnd_phuocson@ninhthuan.gov.vn

14

Trần Văn Hùng

Chủ tịch UBND xã Phước Vinh

02593.862.521

0985.588.577

ubnd_phuocvinh@ninhthuan.gov.vn

15

Hà Nam Hồng

Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình

0913.686.874

ubndmb@ninhthuang.gov.vn

16

Lê Kim Hoàng

Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc

0913.930.268

kimhoangnt@yahoo.com

17

Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch UBND xã Bắc Phong

0984.115.810

 

18

Lê Huyền

Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam

0913.646.084

Lehuyen72@gmail.com