Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu 06 tháng đầu năm 2020 

Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu 06 tháng đầu năm 2020

 

S

TT

Chương trình, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì/Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

Nguồn kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng

ĐP

Khác

 

1

Đề tài Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói lòng dẫn sông Cái Phan Rang và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, phát triển bền vững

-Viện Thủy lợi và Môi trường, Đại học Thủy lợi.

- PGS.TS. Lê Trung Thành.

12/2017

05/2019

1.304,9

1.304,9

0

Đã nghiệm thu trong

2

Đề tài Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật có khả năng ức chế Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận. 

- Trung tâm giống Hải sản cấp I Ninh Thuận; 

- ThS. Dư Ngọc Tuân và ThS. Nguyễn Văn Minh

 

7/2017

6/2019

793,9

793,9

 

Đã nghiệm thu

3

Đề tài Nghiên cứu ứng dụng Bentonite để tăng cường giữ ẩm và nâng cao dinh dưỡng cho đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận

- Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

- TS. Nguyễn Quang Chơn 

7/2017

6/2019

966,7

966,7

 

Đã nghiệm thu