Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
 
Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận 
08/07/2020 0:00 
 

* VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Tỉnh Ninh Thuận áp dụng chính sách đầu tư vào Tỉnh theo hướng đảm bảo quyền lợi tốt nhất, thủ tục hành chính thuận tiện nhất, đơn giản nhất cho các nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, áp dụng mức ưu đãi cao nhất trong khung của Nhà nước đối với thuê đất, cấp đất và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Đất đai, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế Xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, không áp dụng ưu đãi đầu tư dưới đây cho các dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

1. Địa bàn thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư: Áp dụng theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 118/2015/NĐ-CP), theo đó tất cả các huyện của Tỉnh đều thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

2. Lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

3. Ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất, thuê mặt nước và thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực  hiện theo quy định của Luật đất đai; Luật thuế TNDN và quy định hiện hành của pháp luật.

* HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, ngày 08/3/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 207/2010/QĐ-UBND thành lập Văn phòng Phát triển Kinh tế (Economic Development Office - EDO) và Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 207/2010/QĐ-UBND. 

Đây là mô hình mới được xây dựng trên cơ sở mô hình EDB (Economic Development Board) của Singapore và ý tưởng của Tập đoàn Monitor - chuyên gia tư vấn về chiến lược phát triển hàng đầu thế giới. Văn phòng Phát triển Kinh tế là đơn vị sự nghiệp công, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Phát triển kinh tế có chức năng và nhiệm vụ  vận động, thu hút nguồn vốn đầu tư các thành phần kinh tế (đầu tư trong nước và nước ngoài), các nguồn vốn tài trợ chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); hướng dẫn, giới thiệu địa điểm đầu tư, tham mưu xử lý các dự án đầu tư theo quy trình “một cửa liên thông”; hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ trong tìm hiểu thông tin, triển khai chương trình, dự án đầu tư cũng như hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong quá trình triển khai dự án đầu tư, tài trợ tại Tỉnh.

Ngoài ra, quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, kinh doanh và các thủ tục hành chính khác tại Tỉnh, nhà đầu tư cũng được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (Được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh, là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh) hỗ trợ giải quyết.

* Địa chỉ liên hệ

1. Văn phòng Phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận

- Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Bình, TP.  Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- ĐT: (+84) 259. 3891679 - 3922103;                   

- Website: www.edoninhthuan.gov.vn         

- Email: edo@ninhthuan.gov.vn

2. Trung tâm hành chính công tỉnh Ninh Thuận

- Địa chỉ: Số 44 Đường 16/4, Phường Tấn Tài,

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

- ĐT: (+84) 259. 3951999