Thông tin đất đai
 
Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 07 thuộc núi Hòn Lúp, xả Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn 
28/06/2018 
 
Xem chi tiết tại đây