Thông tin đất đai
 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại điểm quy hoạch số 40A thuộc Núi Tiêng, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn 
28/08/2020 
 
Xem chi tiết tại đây