Chính trị - Xã hội
 
Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2019 
18/09/2019 
 
Xem chi  tiết tại đây