Cải cách hành chính
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham quan tại Vườn QUốc gia Núi Chúa 
02/07/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(04/11)
(04/11)
(31/10)
(31/10)