Chính trị - Xã hội
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Ninh Sơn từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 
04/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây