Cải cách hành chính
 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh. 
11/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây