Chính trị - Xã hội
 
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 (Phụ lục 2) của Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
04/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây