Chính trị - Xã hội
 
Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
05/08/2019 
 
Xem chi tiết tại đây