Chính trị - Xã hội
 
Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
15/08/2019 
 
Xem chi tiết tại đây