Cải cách hành chính
 
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận. 
31/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây