Thông tin đấu thầu
 
Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná. 
15/10/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY