Thông tin đất đai
 
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ninh Sơn 
24/08/2021 
 
XEM CHI TIẾT QUYẾT ĐỊNH SỐ 434/QĐ-UBND