Chính trị - Xã hội
 
Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 
20/05/2020 
 
Xem chi tiết tại đây