Kinh tế
 
Phê duyệt danh mục dự án Nhà máy điện gió Bim 
05/03/2021 
 
Xem chi tiết tại đây