Cải cách hành chính
 
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận. 
11/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây