Cải cách hành chính
 
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận. 
31/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây