Thông tin đất đai
 
Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố PRTC 
18/03/2019 
 
Xem chi tiết  tại đây