Chính trị - Xã hội
 
Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận. 
05/08/2019 
 
Xem chi tiết tại đây