Cải cách hành chính
 
Công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
11/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây