Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 
06/11/2018 
 

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/02/2004 và Luật Điện lực sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực.

Quyết định số 667/QĐ-BCT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035-Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV;

Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035-Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV;

Thực hiện Văn bản số 4242/UBND-KTTH ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan việc công bố “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035”, có xét đến năm 2035”, với nội dung như sau:

Xem chi tiết tại đây