Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
23/12/2019 
 
Xem chi tiết tại đây