Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
21/10/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY