Chính trị - Xã hội
 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận. 
05/08/2019 
 
Xem chi tiết tại đây