Chính trị - Xã hội
 
Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận. 
11/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây