Chính trị - Xã hội
 
Ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
11/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây